ERRU-register van start per 1 april 2022

Op 1 april 2021 is het ERRU-register in Nederland van start gegaan. Hierin staan overtredingen beschreven waarvoor strafpunten worden geregistreerd als er een overtreding wordt begaan. Hoe ernstiger de overtreding, des te meer strafpunten.

Bij de eerste opname van een onherroepelijke overtreding in ERRU volgt een notificatie hiervan door de ILT. Vanaf dat moment kan via het NIWO ondernemersloket worden ingezien hoeveel strafpunten er zijn. Strafpunten blijven 2 jaar staan, daarna vervallen ze. Binnen een periode van 2 jaar mag de grenswaarde niet worden overschreden.

Bij het bereiken van 50% van de grenswaarde volgt wederom een notificatie via de ILT. Bij het overschrijden van 100% van de grenswaarde, stelt de ILT een onderzoek in. Daarbij wordt nagegaan of er sprake is van verwijtbaarheid. De ILT rapporteert apart met betrekking tot de vervoersondernemer en de vervoersmanager en adviseert vervolgens de NIWO.
De NIWO toetst vervolgens de zorgvuldigheid van het ILenT onderzoek en de evenredigheid van de sanctie. Aan de vervoersonderneming en vervoersmanager wordt het voornemen kenbaar gemaakt en deze krijgen de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. Daarna neemt de NIWO haar besluit.

Mogelijke sancties zijn intrekking of schorsing van de vergunning en ongeschiktheidsverklaring van de vervoersmanager. Wordt de vergunning ingetrokken, dan geldt er een rehabilitatietermijn van 2 jaar. De vervoersmanager zal opnieuw zijn vakbekwaamheid moeten halen. Zolang hij ongeschikt is, kan hij in andere EU-landen ook niet als vervoersmanager werkzaam zijn.

Alle overtredingen die strafpunten kunnen opleveren staan hier vermeld:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-10050.html

Waar ik als ADR-veiligheidsadviseur met name voor wil waarschuwen zijn de overtredingen op het gebied van ADR waarvoor strafpunten worden gegeven. Let op! Deze strafpunten worden gegeven aan het transportbedrijf en niet aan de opdrachtgever van het transport, ook niet als het zijn fout is. De enige manier om de strafpunten te ontlopen is om een goed onderbouwd bezwaar in te dienen na oplegging van een straf, en onderweg niet akkoord te gaan met een schikking, omdat dan de overtreding onherroepelijk is. Hier en daar heb ik wat belangrijke passages onderstreept.

Meest Ernstige Overtreding (9 punten)

 • Vervoer van gevaarlijke goederen waarvoor een vervoerverbod geldt
 • Vervoer van gevaarlijke goederen die niet vervoerd mogen worden of van dergelijke
 • goederen in niet erkende middelen van omsluiting, zodat er gevaar dreigt voor mensenlevens of het milieu in een mate die leidt tot het besluit het voertuig uit het verkeer te nemen
 • Vervoer van gevaarlijke goederen die die niet op het voertuig vermeld zijn als gevaarlijke goederen, zodat er gevaar dreigt voor mensenlevens of het milieu in een mate die leidt tot het besluit het voertuig uit het verkeer te nemen

Heel Ernstige Overtreding (3 punten)

 • Lekkage van gevaarlijke stoffen
 • Bulkvervoer in een container die qua constructie niet geschikt is
 • Vervoer in een voertuig zonder adequaat keuringscertificaat
 • Voertuig voldoet niet langer aan de keuringsnormen en levert direct gevaar op
 • Niet-naleving van de voorschriften inzake beladen en vastzetten van de lading
 • Niet-naleving van de voorschriften inzake het gezamenlijk laden van colli
 • Niet-naleving van de voorschriften inzake de beperking van de hoeveelheden die in één
 • vervoerseenheid mogen worden vervoerd, met inbegrip van de voorschriften inzake de
 • maximaal toelaatbare vulling van tanks of colli
 • Er ontbreekt informatie over de stof die wordt vervoerd waardoor de ernst van de
 • inbreuk niet kan worden vastgesteld (bv. UN-nummer, correcte vervoersnaam,
 • verpakkingsgroep)
 • De bestuurder bezit geen geldig certificaat van een beroepsopleiding
 • Gebruik van vuur of een onbeschermde lamp
 • Inbreuk op het rookverbod

Meest Ernstige Overtreding (9 punten)

 • Het voertuig staat niet onder afdoende toezicht of is niet juist geparkeerd
 • De vervoerseenheid bestaat uit meer dan één aanhanger/oplegger
 • Het voertuig voldoet niet langer aan de keuringsnormen maar levert geen direct gevaar op
 • Het voertuig bevat geen operationele brandblusser, zoals vereist
 • Het voertuig bevat niet de uitrusting die krachtens het ADR of de schriftelijke instructies vereist is
 • Er worden colli met een beschadigde verpakking, IBC of grote verpakking of beschadigde ongereinigde lege verpakkingen vervoerd
 • Vervoer van verpakte goederen in een container die qua constructie niet geschikt is
 • De tanks/tankcontainers (ook als ze leeg en ongereinigd zijn) zijn niet correct gesloten schriftelijke instructies hebben geen betrekking op de vervoerde goederen
 • Er zijn geen schriftelijke instructies in overeenstemming met het ADR of de
 • Onjuiste etikettering, kenmerking of grote etiketten op het voertuig en/of omsluiting

Waar in het verleden een overtreding van bovenstaande orde afgedaan was met het betalen van een boete, kan deze nu hele nare consequenties hebben voor het voortbestaan van het bedrijf. Zeker als je zit dat het aantal strafpunten dat geregistreerd mag worden t.o.v. het aantal vrachtwagens in het bedrijf snel afneemt. Heb je één auto mogen 18 strafpunten worden behaald, maar bij 20 auto’s totaal slechts 36. Verdeeld over 20 auto’s zou dat al snel fout kunnen gaan.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.

NEEM CONTACT OP

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, houden wij u op de hoogte!